Szerszámgyártás

TERMÉKTERVEZÉS-TERMÉKFEJLESZTÉS

Partnereink sok esetben keresnek meg minket azzal a problémával, hogy gyártmányaikat újabb, korszerűbb technológiával szerelnék fel, de az alapokon nem szeretné-nek változtatni. E probléma megoldásában segíteni tu-dunk, legyen az csak egy meglévő termék fejlesztése, kor-szerűsítése, vagy az alapoktól kiindulva, egy teljesen új fejlesztés. Ez magában foglalja a termék formaterveinek és a gyártmány teljes tervdokumentációjának elkészítését. Az elkészült terveket prezentációra is alkalmas formára a Solid Edge ST7 3D modellező és a KeyShot renderelő szofverrel készítjük el.

TERMÉK OPTIMALIZÁLÁS

Az eddigi működésünk során ügyfeleink a piacon maradás érdekében termékeik gyártási költségeit szerették volna csök-kenteni. Ez megfelelő paraméterek (pl.: falvastagság, bordák szám és milyensége) változtatásával, optimálissá tételével érhető el. A gyártmányok, mechanikai, szilárdsági vizsgálata (végeselem analízis, FEA) ezen értékek megállapításában segít. Mi a Siemens PLM Software cég megoldásait alkal-mazzuk (NASTRAN megoldó)

SZERSZÁMTERVEZÉS

A szerszámok tervezése Solid Edge 3D tervező szoftver segítségével történik. A megrendelő által küldött termék-rajz vagy 3D modell alapján készítjük el a gyártáshoz szükséges alkatrészek és összeállítások rajzait, lemezal-katrészek terítékeit. A szoftver segítségével a szerszámok felfogására szolgáló kereteket optimalizálni tudjuk súlyra és mechanikai igénybevételre.

SZERSZÁMGYÁRTÁS FOLYAMATA

ELŐKÉSZÍTÉS
Az elkészített komplett tervdokumentáció (rajzok, teríté-kek, vágási tervek) alapján az összeállításhoz szükséges alkatrészeket legyártjuk. A szerszám összetettsége, bo-nyolultsága sokszor megkívánja, hogy bizonyos alkatré-szeket, részelemeket, részegységeket kézi munkával ké-szítsünk el. Ezeket a műveleteket a rendkívül nagy szak-tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereink vég-zik. A minőség magas szinten tartásához a gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
Az elkészített alkatrészekből szerszámkészítő és hegesztő szakembereink összeállítják a szerszámtestet, majd azt mé-retet és minőséget szem előtt tartva készre hegesztik. A ter-mék gyártásához szükséges felfogó keret előzetes megbe-szélések alapján gyártógép specifikusan készül. A megren-delővel egyeztetett záró sík csatolók felszerelésével fejező-dik be az összeállítási folyamat, aminek után kerül átadásra a felület kikészítésre.

FELÜLETKÉPZÉS
A megrendelő kívánsága szerint készülnek el a szerszámok alakadó felületeinek az elkészítése. Lehetőség van egy szer-számon, akár egy felületen belül különböző struktúrájú ré-szek kialakítására is(durvább és finomabb finiselés). A csi-szolás, polírozás mellett homokszórással, szemcseszórással, üveggyöngyözéssel is készítünk szerszámfelületeket.

KÉSZRESZERELÉS, FESTÉS
A megrendelő kívánsága szerint készülnek el a szer-számok alakadó felületeinek az elkészítése. Lehetőség van egy szerszámon, akár egy felületen belül különbö-ző struktúrájú részek kialakítására is(durvább és fino-mabb finiselés). A csiszolás, polírozás mellett homok-szórással, szemcseszórással, üveggyöngyözéssel is készítünk szerszámfelületeket.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A megrendelő kívánsága szerint készülnek el a szerszámok alakadó felületeinek az elkészítése. Lehetőség van egy szer-számon, akár egy felületen belül különböző struktúrájú ré-szek kialakítására is(durvább és finomabb finiselés). A csi-szolás, polírozás mellett homokszórással, szemcseszórással, üveggyöngyözéssel is készítünk szerszámfelületeket.